Join the Håndlavet newsletter. Be the very first to know about our limited arrivals, receive special offers and more.
[contact-form-7 404 "Nem található"]

Instagram nyereményjáték

EpoxiIndustrial – Instagram nyereményjáték

Kövessétek az EpoxiIndustrialt az Instagramon is a @epoxiindustrial címen! Most egy szuper nyereményt találtunk ki követőink számára.

Ha elérjük Instagramon az 1000 követőt, Instagram oldalunk követői közt ezt a gyönyörű, indusztriális stílusban kivitelezett falilámpát fogjuk kisorsolni és eljuttatni a boldog nyertes számára.

A játékhoz nem kell mást tenned, mint a 2021. február 15-én induló játékunkat meghirdető poszt alatt megjelölnöd 3 lakberendezés-mániás ismerősödet és követni az oldalunkat! Oszd meg játékunkat storyban vagy idővonaladon és taggelj be minket (@epoxiindustrial), így dupla eséllyel indulsz a sorsoláson.

A játékot nem az Instagram szervezi. A nyeremény pénzre nem váltható.

 

ipari stílusú világítás

Résztvevők köre, sorsolás, eredményhirdetés

A Játékban a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek. A játékban egy játékos csak egyszer vehet részt.
A nyertes véletlenszerű sorsolás útján kerül kiválasztásra azok között, akik meg-felelnek a nyereményjáték részvételi feltételeinek. A Nyeremény készpénzre át nem váltható és másra át nem ruházható. A nyereménnyel kapcsolatos bármely adóvonzat a nyertest terheli.

A nyertest privát üzenetben, Instagramon keresztül értesítjük az @epoxiindustrial Instagram oldal 1000. bekövetése utáni sorsolást követően, valamint a játékot hirdető posztban is feltüntetjük az Instagramon használt felhasználónevét.

Ha a nyertes az Instagramon küldött privát üzenetre 10 munkanapon belül nem válaszol, nyereményét elveszti. A nyeremények postázására egyszer van lehetőség, amennyiben a nyereményt nem veszi át a nyertes, a továbbiakban nyereményétől elesik. Pótnyertest nem sorsolunk.

Az adatok helytállóságáért a nyertes felel, a postaszolgáltató teljesítéséért felelősséget nem vállalunk.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező min-dennemű felelősséget elhárít, beleértve a megadott adatok hiányosságát (pl. né-velírás, e-mail cím elírás, stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal, bármilyen veszteséggel, felmerülő költségekkel, szellemi tulajdon megsértésével kapcsolatban.

A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő fel-használásából adódnak, ezekért a játékban résztvevő játékos felel.
A szervező fenntartja a jogot, hogy a szabálytalanul résztvevő játékosokat, több e-mail címmel tömegesen Instagram fiókokat létrehozó felhasználókat vagy hasonló módon, a játék kimenetelét bármilyen technikaikával befolyásoló résztvevőket a játékból kizárja előzetes értesítés nélkül. Szervező ez esetben a nyereményt a fennálló ok kivizsgálását és megállapítását követően visszakövetelheti, nyertes a nyereménytől elesik. Nyereményjátékügynökségek, tömegesen létrehozott e-mailcímek a sorsolásból kizárásra kerülnek.

Adatkezelés

A Szervező által vagy más cégekkel történő együttműködésben szervezett játék során a Szervező kezeli az önkéntesen rendelkezésre bocsátott adatokat. Az adatok a játékban való részvételhez és a nyeremény átvételének szervezése során szüksége-sek. Ezek az adatok jelentik a nevet, az adott közösségi médiában használt fel-használónevet, emailcímet és postacímet. Ezek nélkül a játékban nem tud résztvenni a játékos, és nem tudjuk kiküldeni a nyereményeket.

Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Játékos a Játékban történő részvétellel az ajándék átadás/megküldésének céljából történő megkeresésére válaszolásával önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő és az adatfeldolgozók jelen jelen Szabályzatban meghatározottak szerint kezelje, illetve dolgozzák fel. A személyes adatok megismerésére a szervező mint adatkezelő, a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

A személyes adatokat biztonságosan, kizárólag a játékkal kapcsolatban kezeljük. Az adatokat nem tároljuk, a nyeremény kiküldését követően töröljük. Marketing- és átláthatósági szempontok miatt fontos, hogy a játékos nevét közzétegyük, mivel sze-retnénk, ha a játékban résztvevők tudnák, hogy a sorsolás megtörtént, és hogy ki a nyertes.

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azo-kat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jo-gosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illeték-telen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, va-lamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelő megtesz minden tőle tel-hetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisül-jenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevé-kenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja. A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg.

A játékos jogai

A játékos a szervező által kezelt személyes adatairól az adatkezelés időtartama alatt bármikor felvilágosítást kérhet, kérheti a róla kezelt személyes adatok másolatát, adatainak helyesbítését és bizonyos esetekben a kezelt adatok törlését. Szervező adatkezelési tájékoztatójában meghatározott esetekben Játékos kérheti személyes adatai törlését, illetve az adatkezelés korlátozását. Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatkezelés korlátozása illetve az adatok törlése megakadályozhatja a játékban tör-ténő részvételt ill. az esetleges nyeremény elküldését.

Záró rendelkezések

Jelen Szabályzatra a magyar jogirányadó. A szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. Jogi út kizárva.

Jogi nyilatkozat

A weboldalunkon fellelhető információk pontosságáért, naprakész tartalmáért minden ésszerű és jogos törekvést megteszünk, ennek ellenére előfordulhat, hogy helytelen vagy nem aktuális információkat tartalmaz. A weboldal nem jelent kereskedelmi ajánlatot, nem szolgáltatat alapot semmilyen pénzügyi, befektetési tevékenységhez. Az adatok esetleges pontatlanságáért, felhasználó által történő félreértelmezéért, bármilyen ebből fakadó kárért, veszteségért, illetve a weboldalon lévő hivatkozások által elérhető harmadik fél által kezelt oldalak tartalmáért a Szervező nem vállal felelősséget. Jogi nyilatkozat tekintetében a magyar jog irányadó. 

Leave a Comment

X